انتشارات چهارخونه و اندیشه عصر فارابی

021 - 66 92 81 71

021 - 66 92 77 96

Menu

کارنامه های کنکور 95

کارنامه های کنکور فنی حرفه ای سال 95

 به تمامی دانشجویان سال 95 تبریک عرض می کنیم. و آرزوی موفقیت روزافزون داریم

آپلود کارنامه های کنکور سال 95 

 

رتبه 1 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 1 الکتروتکنیک سال 95

 

رتبه 1 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 1 کامپیوتر کنکور سال 95

 

رتبه 1 کنکور فنی حرفه ای حسابداری دوره کاردانی سال 95

رتبه 1 حسابداری کنکور سال 95

 

رتبه 1 کنکور فنی حرفه ای مکانیک خودرو دوره کاردانی سال 95

رتبه 1 مکانیک خودرو کنکور سال 95

 

رتبه 4 کنکور فنی حرفه ای گرافیک دوره کاردانی سال 95

رتبه 4 کنکور گرافیک

 

رتبه 5 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 5 کنکور معماری

 

رتبه 12 کنکور فنی حرفه ای گرافیک دوره کاردانی سال 95

 

رتبه 16 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

 

رتبه 18 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95رتبه 18 کامپیوتر

 

رتبه 23 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95رتبه 23 معماری

 

رتبه 29 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95

 

رتبه 42 کنکور فنی حرفه ای مکانیک خودرو دوره کاردانی سال 95مکانیک خودرو

 

رتبه 51 کنکور فنی حرفه ای مکانیک خودرو دوره کاردانی سال 95رتبه 51 کنکور فنی حرفه ای مکانیک خودرو دوره کاردانی سال 95

 

رتبه 70 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

 

رتبه 94 کنکور فنی حرفه ای گرافیک دوره کاردانی سال 95رتبه 94 کنکور گرافیک

 

رتبه 96 کنکور فنی حرفه ای مکانیک خودرو دوره کاردانی سال 95رتبه 96 کنکور مکانیک خودرو

 

رتبه 109 کنکور فنی حرفه ای تاسیسات دوره کاردانی سال 95رتبه 109 تاسیسات

 

رتبه 115 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95رتبه 115 کنکور کامپیوتر

 

رتبه 118 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

 

رتبه 129 کنکور فنی حرفه ای گرافیک دوره کاردانی سال 95رتبه 129 گرافیک

 

رتبه 149 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

 

رتبه 162 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

 

رتبه 164 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

 

رتبه 195 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

 

رتبه 214 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

 

رتبه 215 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

 

رتبه 261 کنکور فنی حرفه ای حسابداری دوره کاردانی سال 95رتبه 261 حسابداری

 

رتبه 275 کنکور فنی حرفه ای تاسیسات دوره کاردانی سال 95رتبه 275 تاسیسات

 

رتبه 292 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95رتبه 292 کامپیوتر

 

رتبه 297 کنکور فنی حرفه ای تاسیسات دوره کاردانی سال 95رتبه 297 تاسیسات

 

رتبه 345 کنکور فنی حرفه ای حسابداری دوره کاردانی سال 95رتبه 345 حسابداری

 

رتبه 373 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95رتبه 373 معماری

 

رتبه 421 کنکور فنی حرفه ای گرافیک دوره کاردانی سال 95

 

رتبه 434 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

 

رتبه 488 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95

 

رتبه 542 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

 

رتبه 551 کنکور فنی حرفه ای حسابداری دوره کاردانی سال 95

 

رتبه 612 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

رتبه 612 کامپیوتر

 

رتبه 644 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95

رتبه 644 معماری

 

رتبه 656 کنکور فنی حرفه ای گرافیک دوره کاردانی سال 95

 

رتبه 679 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95

 

رتبه 704 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95نقشه کشی معماری

 

رتبه 711 کنکور فنی حرفه ای حسابداری دوره کاردانی سال 95

 

رتبه 721 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95رتبه 721 کامپیوتر

 

 

رتبه 745 کنکور فنی حرفه ای حسابداری دوره کاردانی سال 95

 

 

رتبه 844 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95رتبه 844 معماری

 

رتبه 848 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95رتبه 848 معماری

 

رتبه 860 کنکور فنی حرفه ای مکانیک خودرو دوره کاردانی سال 95رتبه 860 مکانیک خودرو

 

 

رتبه 882 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95رتبه 882 کامپیوتر

 

رتبه 891 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95رتبه 891 کامپیوتر

 

رتبه 892 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95رتبه 892 الکتروتکنیک

 

رتبه 927 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95رتبه 927 معماری

 

رتبه 942 کنکور فنی حرفه ای نقشه کشی معماری دوره کاردانی سال 95رتبه 942 معماری

 

رتبه 954 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95رتبه 954 الکتروتکنیک

 

رتبه 1000 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95رتبه 1000 کامپیوتر

 

رتبه 1093 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95رتبه 1093 کامپیوتر

 

رتبه 1192 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95رتبه 1192 معماری

 

رتبه 1267 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95رتبه 1267 کامپیوتر

 

رتبه 1433 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95رتبه 1433 کامپیوتر

 

رتبه 1456 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95رتبه 1456 کامپیوتر

 

رتبه 1570 کنکور فنی حرفه ای الکترروتکنیک دوره کاردانی سال 95رتبه 1570 الکتروتکنیک

 

رتبه 1660 کنکور فنی حرفه ای حسابداری دوره کاردانی سال 95رتبه 1660 حسابداری

 

رتبه 1683 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95رتبه 1683 کامپیوتر

 

رتبه 1757 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95رتبه 1757 الکتروتکنیک

 

رتبه 1832 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95رتبه 1832 کامپیوتر

 

رتبه 1933 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95رتبه 1933 کامپیوتر

 

رتبه 2088 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95رتبه 2088 کامپیوتر

 

رتبه 2158 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95رتبه 2158 کامپیوتر

 

رتبه 2277 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95رتبه 2277 معماری

 

رتبه 3036 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95رتبه 3036 معماری

 

رتبه 3943 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95رتبه 3943 کامپیوتر

 

رتبه 4107 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95رتبه 4107 کامپیوتر

 

رتبه 4724 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95رتبه 4724 کامپیوتر

 

رتبه 4779 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95رتبه 4779 معماری

 

رتبه 4835 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95رتبه 4835 کامپیوتر

 

رتبه 6892 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95رتبه 6892 کامپیوتر

 

رتبه 6902 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95رتبه 6902 کامپیوتر

 

رتبه 7281 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95رتبه 7281 کامپیوتر

 

رتبه 7817 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95رتبه 7817 کامپیوتر

 

رتبه 8752 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95رتبه 8752 کامپیوتر

 

رتبه 9013 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95رتبه 9013 کامپیوتر

 

رتبه 11725 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95رتبه 11725 کامپیوتر

 

رتبه 21091 کنکور فنی حرفه ای معماری دوره کاردانی سال 95رتبه 21091 معماری

 

رتبه 22368 کنکور فنی حرفه ای الکتروتکنیک دوره کاردانی سال 95رتبه 22368 الکترروتکنیک

 

رتبه 24558 کنکور فنی حرفه ای کامپیوتر دوره کاردانی سال 95رتبه 24558 کامپیوتر

 

 

تعداد زیادی از کارنامه هایی که به دست ما رسیده به علت های زیر بر روی سایت قرار داده نشده است

الف) نام رشته یا نام دانشگاه در تصویر مشخص نبوده است

ب) رتبه کشوری در تصویر وجود نداشت

ج) کیفیت تصویر پایین بوده و درصد ها واضح نبوده است

د) تصویر کارنامه ویرایش شده و تصویر اصلی نبوده است

لطفا تصویر کامل کارنامه تان با کیفیت بالا به طوری که درصد های تان مشخص و واضح باشد را مجدد ارسال نمایید لازم به ذکر است که  اطلاعات شخصی مانند شماره داوطلبی،شماره شناسنامه و شماره پرونده در سایت انتشارات چهارخونه نمایش داده نمی شود و این اطلاعات از تصویر شما حذف خواهد شد

 

آپلود کارنامه های کنکور سال 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دیدگاه‌ها  

0 # mostafa 1396-05-01 07:45
سلام من رشته ی مکانیک خودرو هستم چند درصد تخصصی بزنم احتمال قبولی دارم.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # مدیریت 1396-05-02 08:22
با سلام و درود
لطفا کارنامه ها را بررسی نمایید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # رضا 1396-03-28 08:43
سلام برای دروس تخصصی الکتروتکنیک چه کتاب هایی مناسبه؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # مدیریت 1396-03-28 11:11
سلام دوست عزیز
دو کتاب تخصصی اصلی برای کنکور الکتروتکنیک داریم: یک کتاب آموزش نکته به نکته کنکور الکتروتکنیک و دیگری مجموعه سوالات طبقه بندی شده کنکور الکتروتکنیک که چند صفحه از کتاب ها را در لینک های زیر میتوانید مشاهده بفرمایید

4khooneh.org/.../...

4khooneh.org/.../electronic-exam-questions.html
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # زهرا8325 1396-01-22 06:24
سلام چرا اینقدر کارنامه های رشته حسابداری کمههه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # ملیکا 1395-08-10 20:02
سلام رتبه های برتر رشته طراحی دوخت چرا نزاشتین ؟!
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # مدیریت 1396-01-26 05:23
اگه به دستمون برسه حتما
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # مدیریت 1396-01-26 05:19
باسلام
مطمئن باشید هر کارنامه ای به دستمون برسه سریعا بر روی سایت قرار می دهیم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # مدیریت 1395-08-12 07:28
دوست عزیز در حال حاضر هیچ دانش آموز رشته طراحی دوخت تا کنون کارنامه ای ارسال نکرده است
موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+6 # حمیدرضا یاری 1395-07-23 11:51
سلام.من رتبه یک رشته الکتروتکنیک هستم.میخواستم به دوستان عزیزی که قصد دارن در کنکور 96 شرکت کنند پیشنهاد بدم حتما از کتاب های عمومی خلاصه و تست و همچنین تست های تخصصی نشر فارابی استفاده کند.برای من که خیلی مفید فایده بود.
ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # مدیریت 1395-07-24 06:05
سلام دوست عزیز
ممنون و تشکر بابت حسن انتخاب شما
دوست عزیز لطفا شماره تان را برای ما ارسال کنید

بابت کنکور و کارنامه تان چند سوال از شما داشتیم
(شماره تلفن شما در سایت نمایش داده نمی شود)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
-1 # shakila 1395-07-22 15:27
سلام من رتبه م هزاروصدو سی و پنج کاردانی کامپیوتر.روزانه سنندجج قبول شدم.کارنامه مو میزارید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
-1 # مدیریت 1395-07-24 05:46
سلام دوست عزیز
کارنامه ای با این رتبه برای ما ارسال نشده است
لطفا مجدد تلاش کنید
موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
-1 # yas 1395-07-17 12:44
سلام خسته نباشید
من بارتبه ۱۰۰۰و خورده ای رشته کامپیوتر دانشگاه غیرانتفاعی قبول شم

به علیل عدم انتخاب رشته صحیح

میخواستم بدون تکمیل ظرفیت میتونم دانشگاخ دولتی شهرستان
یا شبانه تهران قبول بشن؟
تکمیل ظرفیت کی میاد؟
امیدی هست؟

ممنونم.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
-1 # مدیریت 1395-07-17 13:58
دوست عزیز
دیر اقدام کردید ترم دانشگاهی شروع شده است
هرچه زودتر با سازمان سنجش و دانشگاه مربوطه تماس بگیرید
موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # مریم.ح 1395-06-31 13:31
سلام.میشه کتاب تست کاردانی به کارشناسی نرم افزار کامپیوتر و معرفی کنین؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # مدیریت 1395-07-01 04:48
سلام دوست عزیز
کتاب تست کنکور کامپیوتر کاردانی به کارشناسی شامل تست کنکور سال های گذشته و تست تالیفی به همراه پاسخنامه تشریحی به صورت طبقه بندی شده می باشد لازم به ذکر است که تمامی دروس تخصصی کامپیوتر در این کتاب موجود می باشند
کتاب تست عمومی طبقه بندی شده کاردانی به کارشناسی نیز شامل سه درس عمومی می باشد که هم تست و هم آموزش نکته به نکته کنکور در آن وجود دارد

در لینک زیر می توانید به تمامی کتاب های مرتبط با رشته نرم افزار کارشناسی دسترسی پیدا کنید
4khooneh.org/book-introduction2.html

موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
-1 # روژین چلبی 1395-06-28 17:05
سلام شما گفتین که شماره پرونده,داوطلبی,شناسنامه رو نمیزنین چرا مال منو زدین؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # سعید 1395-06-18 16:24
نمیذارید که ما فرستادیم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

برو بالا