انتشارات چهارخونه و اندیشه عصر فارابی

021 - 66 92 81 71

021 - 66 92 77 96

Menu

 نمونه سوالات امتحانی

نام:نمونه سوالات ریاضی(1) پایه دهم هنرستان

شاخه فنی حرفه ای

بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی

حاوی سوالات امتحانی فصل به فصل

نوبت چاپ: دوم- پاییز 96

با پاسخنامه کاملا تشریحی

آموزش جامع ریاضی 1 پایه دهم

 

 نمونه سوالات امتحانی

نام:نمونه سوالات فیزیک

شاخه فنی حرفه ای

بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی

حاوی سوالات امتحانی فصل به فصل

نوبت چاپ: دوم- پاییز 96

با پاسخنامه کاملا تشریحی

پیک آخر فیزیک

 

نمونه سوالات امتحانی 

نام: نمونه سوالات امتحانی حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی

شاخه: فنی حرفه ای

حاوی سوالات امتحانی فصل به فصل

بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی

نوبت چاپ: اول - پاییز 95

با پاسخنامه کاملا تشریحی

راهنمای  گام به گام رشته الکترونیک پایه دهم

 

 

نمونه سوالات امتحانی 

نام: نمونه سوالات امتحانی آشنایی با بناهای تاریخی

شاخه: فنی حرفه ای

حاوی سوالات امتحانی فصل به فصل

بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی

نوبت چاپ: اول - پاییز 95

با پاسخنامه کاملا تشریحی

راهنمای  گام به گام رشته الکترونیک پایه دهم

 

نمونه سوالات امتحانی 

نام: نمونه سوالات امتحانی دانش فنی پایه رشته مکانیک خودرو

شاخه: فنی حرفه ای

حاوی سوالات امتحانی فصل به فصل

بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی

نوبت چاپ: اول - پاییز 95

با پاسخنامه کاملا تشریحی

راهنمای  گام به گام رشته الکترونیک پایه دهم

 

نمونه سوالات امتحانی 

نام: نمونه سوالات امتحانی الزامات محیط کار پایه دهم هنرستان

شاخه: فنی حرفه ای

حاوی سوالات امتحانی فصل به فصل

بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی

نوبت چاپ: اول - پاییز 95

با پاسخنامه کاملا تشریحی

راهنمای  گام به گام رشته الکترونیک پایه دهم

 

 

نمونه سوالات امتحانی

نام:نمونه سوالات امتحانی فارسی و نگارش(1) پایه دهم هنرستان

شاخه: فنی حرفه ای

حاوی سوالات امتحانی فصل به فصل

بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی

 نوبت چاپ: اول - پاییز 95

با پاسخنامه کاملا تشریحی

آموزش جامع ریاضی 1 پایه دهم

 

نمونه سوالات امتحانی

نام:نمونه شناخت مواد و مصالح

شاخه: فنی حرفه ای

حاوی سوالات امتحانی فصل به فصل

بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی

 نوبت چاپ: اول - پاییز 95

با پاسخنامه کاملا تشریحی

آموزش جامع ریاضی 1 پایه دهم

 

 

نمونه سوالات امتحانی

نام:مبانی هنرهای تجسمی

شاخه: فنی حرفه ای

حاوی سوالات امتحانی فصل به فصل

بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی

 نوبت چاپ: اول - پاییز 95

با پاسخنامه کاملا تشریحی

آموزش جامع ریاضی 1 پایه دهم

 

 

نمونه سوالات امتحانی

نام:دانش فنی پایه تربیت بدنی

شاخه: فنی حرفه ای

حاوی سوالات امتحانی فصل به فصل

بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی

 نوبت چاپ: اول - پاییز 95

با پاسخنامه کاملا تشریحی

آموزش جامع ریاضی 1 پایه دهم

 

 

نمونه سوالات امتحانی

نام: ارتباط موثر

شاخه: فنی حرفه ای

حاوی سوالات امتحانی فصل به فصل

بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی

 نوبت چاپ: اول - پاییز 95

با پاسخنامه کاملا تشریحی

 

 

نمونه سوالات امتحانی

نام: عکاسی 1

شاخه: فنی حرفه ای

حاوی سوالات امتحانی فصل به فصل

بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی

 نوبت چاپ: اول - پاییز 95

با پاسخنامه کاملا تشریحی

 

 

نمونه سوالات امتحانی

نام: دانش فنی پایه شبکه و نرم افزار رایانه ای

شاخه: فنی حرفه ای

حاوی سوالات امتحانی فصل به فصل

بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی

 نوبت چاپ: اول - پاییز 95

با پاسخنامه کاملا تشریحی

 

 

نمونه سوالات امتحانی

نام: زبان انگلیسی

شاخه: فنی حرفه ای

حاوی سوالات امتحانی فصل به فصل

بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی

 نوبت چاپ: اول - پاییز 95

با پاسخنامه کاملا تشریحی

 

 

نمونه سوالات امتحانی

نام: دین و زندگی 1

شاخه: فنی حرفه ای

حاوی سوالات امتحانی فصل به فصل

بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی

 نوبت چاپ: اول - پاییز 95

با پاسخنامه کاملا تشریحی

 

 

نمونه سوالات امتحانی

نام: تاریخ هنر ایران

شاخه: فنی حرفه ای

حاوی سوالات امتحانی فصل به فصل

بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی

 نوبت چاپ: اول - پاییز 95

با پاسخنامه کاملا تشریحی

 

 

نمونه سوالات امتحانی

نام: دانش فنی پایه رشته ساختمان

شاخه: فنی حرفه ای

حاوی سوالات امتحانی فصل به فصل

بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی

 نوبت چاپ: اول - پاییز 95

با پاسخنامه کاملا تشریحی

 

 

نمونه سوالات امتحانی

نام: عکاسی 2

شاخه: فنی حرفه ای

حاوی سوالات امتحانی فصل به فصل

بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی

 نوبت چاپ: اول - پاییز 95

با پاسخنامه کاملا تشریحی

 

 

نمونه سوالات امتحانی

نام: ترسیم فنی و نقشه کشی

شاخه: فنی حرفه ای

حاوی سوالات امتحانی فصل به فصل

بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی

 نوبت چاپ: اول - پاییز 95

با پاسخنامه کاملا تشریحی

 

 

نمونه سوالات امتحانی

نام: دانش فنی پایه الکترونیک

شاخه: فنی حرفه ای

حاوی سوالات امتحانی فصل به فصل

بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی

 نوبت چاپ: اول - پاییز 95

با پاسخنامه کاملا تشریحی

 

 

نمونه سوالات امتحانی

نام: تولید محتوای  الکترونیک و برنامه سازی

شاخه: فنی حرفه ای

حاوی سوالات امتحانی فصل به فصل

بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی

 نوبت چاپ: اول - زمستان 95

با پاسخنامه کاملا تشریحی

 

 

نمونه سوالات امتحانی

نام: دانش فنی پایه رشته طراحی و دوخت

شاخه: فنی حرفه ای

حاوی سوالات امتحانی فصل به فصل

بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی

 نوبت چاپ: اول - زمستان95

با پاسخنامه کاملا تشریحی

 

 

نمونه سوالات امتحانی

نام: دانش فنی پایه رشته الکتروتکنیک

شاخه: فنی حرفه ای

حاوی سوالات امتحانی فصل به فصل

بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی

 نوبت چاپ: اول - زمستان95

با پاسخنامه کاملا تشریحی

 

 

نمونه سوالات امتحانی

نام: دانش فنی پایه رشته تاسیسات مکانیکی

شاخه: فنی حرفه ای

حاوی سوالات امتحانی فصل به فصل

بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی

 نوبت چاپ: اول - زمستان95

با پاسخنامه کاملا تشریحی

 

 


 

کلمات کلیدی : نمونه سوالات امتحانی پایه دهم،گام به گام ، فنی حرفه ای ،پایه دهم ، هنرستان ، فنی حرفه ای کتاب ،الکترونیک ،دروس عمومی، ریاضی،آموزش ریاضی

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
برو بالا