انتشارات چهارخونه و اندیشه عصر فارابی

021 - 66 92 81 71

021 - 66 92 77 96

Menu

مجموعه سوالات امتحانات نهایی سال سوم نظری + پاسخنامه تشریحی

(نام:مجموعه سوالات امتحانات نهایی علوم انسانی(پیک آخر

نوبت چاپ: اول - بهار 1395

سال سوم نظری

با پاسخ کاملا تشریحی + بارم بندی

قیمت: 12,000 تومان

توضیحات:  این کتاب مجموعه سوالات امتحانات نهایی علوم انسانی سال سوم نظری می باشد لازم به ذکر است که تمام درس های نهایی رشته علوم انسانی  سال سوم نظری در این کتاب جمع آوری شده است و از هر درس 4 دوره از آزمون های سال های اخیر(خرداد ،دی و شهریور)به همراه پاسخنامه تشریحی و بارم بندی وجود دارد

 

مشاهده چند صفحه از کتاب

(نام:مجموعه سوالات امتحانات نهایی علوم تجربی (پیک آخر

نوبت چاپ: اول - بهار 1395

سال سوم نظری

با پاسخ کاملا تشریحی + بارم بندی

قیمت: 12,000 تومان

توضیحات:  این کتاب مجموعه سوالات امتحانات نهایی علوم تجربی سال سوم نظری می باشد لازم به ذکر است که تمام درس های نهایی رشته علوم تجربی سال سوم نظری در این کتاب جمع آوری شده است و از هر درس 4 دوره از آزمون های سال های اخیر(خرداد ،دی و شهریور)به همراه پاسخنامه تشریحی و بارم بندی وجود دارد

 

مشاهده چند صفحه از کتاب

(نام:مجموعه سوالات امتحانات نهایی ریاضی  فیزیک(پیک آخر

نوبت چاپ: اول - بهار 1395

سال سوم نظری

با پاسخ کاملا تشریحی + بارم بندی

قیمت: 12,000 تومان

توضیحات:  این کتاب مجموعه سوالات امتحانات نهایی ریاضی فیزیک سال سوم نظری می باشد لازم به ذکر است که تمام درس های نهایی رشته ریاضی-فیزیک سال سوم نظری در این کتاب جمع آوری شده است و از هر درس 4 دوره از آزمون های سال های اخیر(خرداد ،دی و شهریور)به همراه پاسخنامه تشریحی و بارم بندی وجود دارد

 

مشاهده چند صفحه از کتاب

 

 

مجموعه سوالات امتحانات نهایی سال چهارم پیش دانشگاهی + پاسخنامه تشریحی

(نام:مجموعه سوالات امتحانات نهایی علوم انسانی(پیک آخر

نوبت چاپ: اول - بهار 1395

پیش دانشگاهی

با پاسخ کاملا تشریحی + بارم بندی

قیمت: 12,000 تومان

توضیحات:  این کتاب مجموعه سوالات امتحانات نهایی علوم انسانی پیش دانشگاهی  می باشد لازم به ذکر است که تمام درس های نهایی رشته علوم تجربی سال چهارم نظری در این کتاب جمع آوری شده است و از هر درس 4 دوره از آزمون های سال های اخیر(خرداد ،دی و شهریور)به همراه پاسخنامه تشریحی و بارم بندی وجود دارد

 

مشاهده چند صفحه از کتاب

(نام:مجموعه سوالات امتحانات نهایی علوم تجربی (پیک آخر

نوبت چاپ: اول - بهار 1395

پیش دانشگاهی

با پاسخ کاملا تشریحی + بارم بندی

قیمت: 12,000 تومان

توضیحات:  این کتاب مجموعه سوالات امتحانات نهایی علوم تجربی پیش دانشگاهی می باشد لازم به ذکر است که تمام درس های نهایی رشته علوم تجربی سال چهارم نظری در این کتاب جمع آوری شده است و از هر درس 4 دوره از آزمون های سال های اخیر(خرداد ،دی و شهریور)به همراه پاسخنامه تشریحی و بارم بندی وجود دارد

 

مشاهده چند صفحه از کتاب

(نام:مجموعه سوالات امتحانات نهایی ریاضی  فیزیک(پیک آخر

نوبت چاپ: اول - بهار 1395

پیش دانشگاهی

با پاسخ کاملا تشریحی + بارم بندی

قیمت: 12,000 تومان

توضیحات:  این کتاب مجموعه سوالات امتحانات نهایی ریاضی فیزیک پیش دانشگاهی می باشد لازم به ذکر است که تمام درس های نهایی رشته ریاضی فیزیک پیش دانشگاهی سال چهارم نظری در این کتاب جمع آوری شده است و از هر درس 4 دوره از آزمون های سال های اخیر(خرداد ،دی و شهریور)به همراه پاسخنامه تشریحی و بارم بندی وجود دارد

 

مشاهده چند صفحه از کتاب

 
 
 
 
برو بالا